TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Dạo Mát sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo tính chính xác và tính xác thực của thông tin được cung cấp trên trang web. Tuy nhiên, những thông tin này được đăng tải ”như nguyên gốc” mà không có bất kỳ sự đảm bảo nào. Dạo Mát không chấp nhận bất cứ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào đối với tính chính xác, nội dung, sự hoàn chỉnh, tính hợp pháp, hoặc tính xác thực của các thông tin đăng tải trên trang web này.

Không có đảm bảo, lời hứa và/hoặc những tuyên bố, bất kể là nói rõ hay ngầm hiểu, được đưa ra về tính chân thực, chuẩn mực và chính xác hoặc các tính chất khác của thông tin đăng tải trên trang web, cũng như tính phù hợp của thông tin đối với hoàn cảnh riêng của bạn.

Chúng tôi không thể và sẽ không đảm bảo rằng trang web này không có chứa virus hoặc các chương trình có khả năng phá hoại.

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kể mất mát hay thiệt hại nào (trực tiếp, gián tiếp, hệ quả…) có thể xảy ra từ những vấn đề có thể phát sinh trong việc sử dụng (hoặc không thể sử dụng) trang web này, hoặc trong việc sử dụng (hoặc không thể sử dụng) thông tin trên trang web này. Trang web này có chứa những liên kết đến các trang web khác của các bên thứ ba. Nội dung trong các trang web của bên thứ ba không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi. Do đó, chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về những thông tin hoặc nội dung đó. Những liên kết tới những trang web của bên thứ ba không phải là sự xác thực của Intertek đối với trang web của bên thứ ba, các sản phẩm được quảng cáo, giới thiệu hoặc bán trên các trang web đó, cũng như việc các trang web đó không có virus máy tính hoặc các chương trình mang tính phá hoại khác. Chúng tôi không thể và không chịu trách nhiệm về việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của các trang web của bên thứ ba. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các quảng cáo của bên thứ ba.

Shopping Cart